pondělí 6. května 2013

Kenosis - Ježíšovo "sebevyprázdnění"

Věčný Bůh, který žije mimo čas a prostor, se rozhodl vstoupit do času a prostoru tím, že se stal člověkem. Věříme, že když žil Pán Ježíš na této zemi, byl zároveň Bůh i člověk. Bez hříchu se narodil a bezhříšně i žil. Co tedy pak znamená jeho „sebevyprázdnění“, o kterém se píše v listu Filipským?


Vymezení pojmu

Ve Fp 2,6 čteme: „Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl...“1 Podle Hortona zde řecký text používá velmi silné vyjadřování. Participium hyparchón je silnější než eimi a působivě vyjadřuje stav Kristova bytí. Větu hos en morfé theú hyparchón (Fp 2,6a) musíme tedy překládat takto: „Jenž sice existoval ve formě Boha...“2

Pavel tedy zdůrazňuje, že Ježíš byl ve své přirozenosti trvale Bohem, byl rovný Otci před svým narozením, během svého pozemského života i po jeho uplynutí. Skutečnost, že Kristus „na své rovnosti nelpěl“, znamená, že opustil své výsady a slávu v nebesích, abychom my na zemi mohli být spaseni.3

Ve Fp 2,7 je v řečtině použit výraz ekenósen, jenž znamená „vyprázdnit, zmařit, zbavit síly, učinit bezvýznamným“. Podle Hortona zde Pavel říká, že i když byl Ježíš ve „stavu existence rovné s Bohem“, nedržel se úporně tohoto stavu, nelpěl na něm, naopak jej opustil, stal se služebníkem a zemřel na kříži za nás (Fp 2,8).4 Walvoord doplňuje, že se své slávy nevzdal v absolutním smyslu, což se prokázalo na Hoře proměnění (Mt 17,1-13), kde jeho nebeská sláva na několik okamžiků zazářila.5

Walvoord dále předkládá myšlenku, že kdyby se Pán Ježíš nevzdal své nebeské slávy, nemohli by ho lidé vidět, protože Bůh je svatý a při pohledu na něj by musel člověk zemřít. Jedná se zde o stejnou situaci jako ve Starém zákoně, kdy se Pán Ježíš viditelně zjevoval lidem jako Anděl Hospodinův.6

Během svého pozemského života Ježíš neztratil své božské vlastnosti (všemohoucnost, všudypřítomnost, vševědoucnost, věčnost, neměnnost), ale dobrovolně se rozhodl je nepoužívat, aby jeho lidská omezení byla skutečná, nikoliv umělá.7 Srovnej s Mk 13,32: „O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“

Nepoužíval tedy své božské schopnosti ke zjednodušení si svého úkolu, ale všechny zázraky dělal v moci Ducha svatého (Sk 10,38; Mt 12,28; L 4,14-18).

Pán Ježíš se modlil, aby jeho sláva mohla být obnovena (J 17,5) a to se opravdu stalo po jeho nanebevstoupení (Sk 26,13). Apoštol Pavel to vysvětluje ve Fp 2,9-11:

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus je Pán.

Hlavní mylná pojetí kenosis

  1. Wolfgang Friedrick Gess: Logos se při své inkarnaci vzdalo všech božských atributů, Ježíš se naučil poslušnosti z utrpení (argumentace Žd 5,7-8). Podle tohoto názoru si vtělený Ježíš neuvědomoval své božství.8
  2. Gottfried Thomasius: Ježíš se vzdal pouze některých svých božských atributů – vševědoucnosti, všudypřítomnosti a všemohoucnosti. Vzdal se jich dobrovolně, aby mohl vykoupit svět. Tento názor je však v rozporu s Fp 2,6-11, protože se tam nepíše o těchto konkrétních vlastnostech, nýbrž o tom, že se Ježíš pokořil – stal se člověkem, „vstoupil do pokorné pozice lidské přirozenosti“.9


Můj závěr: Díky kenosis mohou lidé vidět Boha.

Bibliografie

STAMPS, Donald S. Studijní Bible s výkladovými poznámkami. Sprinfield, Missouri, U.S.A: Life Publisher International, 2009. ISBN 978-0-7361-0419-9.

HORTON, Stanley M. Systematická teologie. 1. české vyd. Překlad Jiří Hedánek. Albrechtice: Křesťanský život, c2001, 739 s. ISBN 80-711-2069-3.

WILLIAMS, Ernest Swing. Systematic theology : Christology, anthropology, soteriology. Springfield, Missouri: Gospel Publishing House, 1953, 299 s. ISBN 0-88243-644-9.

WALVOORD, John F. Jesus Christ Our Lord. Chicago: The Moody Bible Institute of Chicago, 1969, 319 s. ISBN 0-8024-4325-7.

SLICK, Matt. Kenosis. CARM - Christian Apologetics & Research Ministry [online]. 2013 [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://carm.org/kenosis1Všechny citace Bible jsou z Českého ekumenického překladu.
2HORTON, 329
3STAMPS, 1946
4HORTON, 329
5WALVOORD, 143
6Tamtéž.
7HORTON, 329
8WILLIAMS, 29
9SLICK, Kenosis.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Všechno, co ti srdce káže,
piš do komentáře ;)