středa 21. května 2014

Křest v Duchu svatém

Myslíte si, že křesťanství je odvozeno od slova křest? Tento pohled podporuje nejen praxe Římskokatolické církve (pocákání miminek vodou), ale podle mého názoru mnohdy i to, když křesťané dostatečně nevysvětlí, co to znamená křest ve vodě a křest Duchem svatým.

Ačkoliv to tedy v češtině pěkně zní: křest → křesťan, označení pro křesťany není kvůli křtu, ale kvůli Ježíši Kristu, jak o tom můžeme číst v knize Skutků (řecky christos = Kristus, christianos = křesťan, kristovec), například tady:
A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. (Skutky 11,26) 
Jak se to má tedy se křty, resp. se křtem v Duchu svatém? Zatímco křest ve vodě je viditelné vyjádření odevzdání života Ježíši Kristu, křest v Duchu svatém vnese do života křesťana moc svědčit o Bohu ostatním lidem.

Křest v Duchu svatém je důležitá nauka Písma a my si nyní zodpovíme několik otázek týkajících se tohoto jevu:
 1. Kdo může být pokřtěn v Duchu svatém?
 2. Je křest v Duchu svatém součástí znovuzrození?
 3. Jaké jsou důsledky křtu v Duchu svatém?

Kdo může být pokřtěn v Duchu svatém?  

Křest v Duchu svatém je dostupný úplně pro každého člověka, Bůh nikomu nestraní (Skutky 10,34-35). Zároveň je to dar od Boha (Skutky 10,45), nemůžeme si ho tedy ničím zasloužit nebo vydobýt. Přijímá se vírou – aktivní poslušnou vírou v Ježíše Krista. Takže ti, co nevěří (nechtějí věřit) v Krista, nemohou tento dar přijmout. Ale mají tu možnost! (Odpověď na to, co jim může bránit v obrácení, by vydala na další článek, nicméně na mnohé jejich námitky jsem možná už odpověděl v článku Co mi vadí na křesťanství?)
A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.“ (Sk 10,34-35)

 Je křest v Duchu svatém součástí znovuzrození?

Nejprve si stručně vysvětlíme, co je to znovuzrození. Intuitivně tušíme, že to znamená znovu se narodit. Možná se někomu vybavuje fénix, pták z řecké mytologie, nebo třeba reinkarnace v rámci východních náboženství. V křesťanství však znovuzrození znamená udělení nadpřirozeného (Kristova) života nově obrácenému. Zatímco obrácení člověka v sobě obsahuje hlavně lidskou volbu (odvrácení se od hříchu = pokání, obrácení se k Bohu = víra), znovuzrození je Božím tvůrčím činem, narození shůry. Mravní zkaženost, jíž je hříšník zotročen před svým obrácením, je nahrazena čistou přirozeností, takže dotyčný může být uveden do Boží rodiny. V tom spočívá nový život v Kristu (Menzies, 104).
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2. Korintským 5,17)
Nyní, když víme, co je to znovuzrození, můžeme se zabývat vztahem mezi znovuzrozením a křtem v Duchu svatém. Existují 4 teologické pohledy (Horton, kapitola 13):
 1. Křest v Duchu svatém je součástí znovuzrození bez speciálního důkazu
 2. Křest v Duchu svatém je součástí znovuzrození a je vždy doprovázen mluvením v jazycích jakožto speciálním důkazem
 3. Křest v Duchu svatém obvykle přichází po znovuzrození, ale není doprovázen mluvením v jazycích
 4. Křest v Duchu svatém obvykle přichází po znovuzrození a je vždy doprovázen mluvením v jazycích jakožto speciálním důkazem.
Letniční křesťané zastávají poslední zmíněný pohled. Tvrdí, že křest v Duchu svatém je následná (druhá, odlišná) zkušenost od znovuzrození, která se projevuje darem mluvení v jazycích. Tento závěr spolehlivě vyplývá z pěti událostí v knize Skutků:
 1. Den Letnic (Skutky 2,1-13)
 2. Probuzení v Samaří (Skutky 8,4-19)
 3. Pavlova zkušenost (Skutky 9,1-19)
 4. Kornélius a ostatní pohané (Skutky 10,44-48; 11,15-17)
 5. Věřící v Efezu (Skutky 19,1-7)
Křest v Duchu svatém je tedy prokazatelně samostatným aktem Ducha svatého a je odlišný od jeho činnosti znovuzrození. (Toho, kdo to potřebuje ještě hlouběji dokázat, odkazuji na literaturu zmíněnou v bibliografii na konci článku).

Jaké jsou důsledky křtu v Duchu svatém?

Na jednu stranu je smutné, že se mezi křesťany najdou i tací, kteří se kvůli svému pochopení křtu v Duchu svatém dokáží hádat a vzniká tím často hořkost (Drápal, 4), na druhou stranu se můžeme povznést nad černobílou teologii a radovat se z toho, co křest v Duchu svatém způsobuje v životech věřících.

V úvodu článku jsem napsal, že křest v Duchu svatém vnese do života křesťana moc svědčit o Bohu ostatním lidem. To je jeho hlavní cíl. Pán Ježíš to před svým nanebevstoupením říká svým učedníkům (Skutky 1,8):
"...ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."
Konkrétně se tato síla (moc) Ducha svatého může projevovat v životech věřících následovně (Stamps, 1742):
 • prorocké výroky a chvály (Sk 2,4.17; 10,46; 1K 14,2)
 • zvýšená citlivost vůči hříchu, který Ducha svatého zarmucuje, zvýšené hledání spravedlnosti, která se přizpůsobuje Kristu, i hlubší vědomí Božího soudu nad vší bezbožností (J 16,8; Sk 1,8)
 • život, který oslavuje Ježíše Krista (J 16,13-14; Sk 4,33)
 • nové vize, perspektivy, plány (Sk 2,17)
 • nějaký projev rozmanitých darů Ducha svatého (1K 12,4-10)
 • zvýšená touha modlit se a přimlouvat (Sk 2,41-42; 3,1; 4,23-31; 6,4; 10,9; Ř 8,26)
 • prohloubená láska k Božímu slovu a jeho pochopení (J 16,13; Sk 2,42)
 • zesílené uvědomování Boha jakožto Otce (Sk 1,4; Ř 8,15; Ga 4,6)
No řekněte, není Duch svatý úžasný? Vede nás do hlubšího vztahu s Bohem, proměňuje naše charaktery a chce v nás neustále působit – naše životy by proto měly být plny modliteb, svědectví a svatosti (radostné vytrvalosti)!

Závěr

Ukázali jsme si, že křest v Duchu svatém je pro každého člověka, který se touží setkávat s Bohem a naplňovat jeho vůli. Když se totiž člověk obrátí k Bohu a prožije znovuzrození, musí čelit opozici okolí, protože aktivní víra v Ježíše Krista vždycky vyvolá nějakou reakci – buď pozitivní, nebo negativní. Většinou však negativní. S tím však Pán Ježíš počítá, proto své následovníky křtí v Duchu svatém, aby měli zmocnění svědčit navzdory okolnostem. A to nejen slovy, ale celým svým životem!

Zaposlouchejte se do písničky, která pojednává o “metalové explozi”, když se někde zmíníte o Ježíši, a o naději, kterou v něm mají ti, kdo mu důvěřují.
Zažili jste někdy ve svých rozhovorech tu “metalovou explozi”?


Bibliografie

DRÁPAL, Dan. Jak je to se křtem v Duchu?. 1. vyd. Praha: KMS, 2006, 56 s. ISBN 80-864-4942-4.

HORTON, Stanley M. Systematická teologie. 1. české vyd. Překlad Jiří Hedánek. Albrechtice: Křesťanský život, c2001, 739 s. ISBN 80-711-2069-3.

MENZIES, William W a Stanley M HORTON. Biblické doktríny z letniční perspektivy. 1. české vyd. Albrechtice: Křesťanský život, c2012, 278 s. ISBN 978-80-7112-164-0.

STAMPS, Donald S. Studijní Bible s výkladovými poznámkami. Sprinfield, Missouri, U.S.A: Life Publisher International, 2009. ISBN 978-0-7361-0419-9.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Všechno, co ti srdce káže,
piš do komentáře ;)