úterý 4. února 2014

Co je to křesťanská apologetika?

Snad každý Evropan už přišel s apologetikou do kontaktu – ať už tím, že se ptal nějakého křesťana na důvod jeho víry, nebo třeba tak, že čtenář sám je křesťanem a musí čelit různým otázkám z řad nekřesťanů. Jednoduše můžeme říci, že křesťanská apologetika je obhajoba víry v Ježíše Krista. A má vlastně vůbec smysl evangelium obhajovat? Nestačí ho pouze kázat? A co když je apologetika pouze nástrojem k manipulaci nevěřících? Tyto a další otázky se pokusím zodpovědět v následujících odstavcích rozdělených do těchto částí:
  • Vysvětlení výrazu apologetika a odvozených pojmů
  • Biblická východiska pro apologetiku
  • Cíle apologetiky
  • Význam apologetiky pro mě

Vysvětlení výrazu apologetika a odvozených pojmů

Apologetika (a z ní odvozené pojmy) se skládá ze dvou řeckých slov – apo (z, proti), a logos (slovo, řeč, rozum). Dohromady je to chápáno jako rozumová obhajoba u soudu, dávání odpovědí, obrana někoho.

Apologetika je tedy věda, která poskytuje rozumové důvody pro víru.
Apologet je konkrétní obránce víry.
Apologia je samotná obhajoba.


Biblická východiska pro apologetiku

Bibličtí učenci se shodují v tom, že Bible Boží existenci nedokazuje, nýbrž ji předpokládá. Ve Starém zákoně existuje několik pasáží, které mluví o Bohu jako o Stvořiteli a vládci, jehož přikázání jsou pro člověka to nejlepší (např. Žalm 19, 89, 119; kniha Jób...) Jako příklad nechejme promluvit jeden verš z 89. žalmu:
Tvá jsou nebesa, tvá je země, založil jsi svět a všechno, co je na něm (Ž 89,12).
V Novém zákoně se slovo apologia vyskytuje (například 1Pt 3,15; 2K 10,3-6), ale překládá se jako dát odpověď, bránit. Uveďme si příklad z 1Pt 3,10-16:

'Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.'Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. 'Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý' ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.

Samozřejmě v Novém zákoně nalezneme i apologie, například ve Skutcích 17, kdy Pavel hájí evangelium na Areopágu.


Cíle apologetiky


Přínos apologetiky pro nekřesťany

Cílem apologetiky není dokazovat křesťanství, ale ukázat, že je to důvěryhodné náboženství, že na tom může něco být.

Zahrneme-li do našich úvah tzv. Engelovu stupnici evangelizace, tak cílem každého apologety by mělo být „posunout“ člověka, s nímž je v kontaktu, o něco blíže k Bohu.

Engelova stupnice evangelizace
-8 neznalost
-7 povrchní znalost
-6 základy
-5 chápání důsledku evangelia
-4 kladný postoj
-3 poznání sebe sama
-2 rozhodnutí jednat
-1 radost, pokání, přijetí
0 znovuzrození, nový člověk
+1 uvědomění si nové situace
+2 křest, začlenění do církve
+3 proměna charakteru
+4 společenství s Bohem
+5 služba, učednický model

Jinými slovy, apologet by měl s Boží pomocí odstraňovat lidské zábrany přijetí evangelia, mezi které patří předsudky, kulturní a společenské zábrany, převrácené smýšlení, převrácená fakta a výmluvy.

Přínos apologetiky pro křesťany

Apologetika nám pomáhá
  • Obhajovat víru směrem k sobě samému (pochybovali jste někdy o své víře?)
  • Obhajovat víru před ostatními
  • Naplňovat Boží slovo (evangelium máme obhajovat, viz Fp 1,7; 2K 10,4)
  • Stávat se komplexnějším člověkem (nežijeme ve skleníku, ale učíme se reagovat a promýšlet různé filosofické názory a jejich souvislosti s křesťanstvím)
  • Učit se argumentovat (znalost vhodných a nevhodných argumentů, rozdíl mezi přesvědčováním a manipulací...)

Význam apologetiky pro mě

Moc rád se bavím s lidmi o Bohu, protože ho mám rád a chci, aby ho i druzí mohli poznat. Nejraději mám osobní rozhovory, například často neplánovaně ve vlaku. Od té doby, co jsem poprvé zakusil tu radost ze sdílení víry a následné kladné reakce lidí (například se ptali dál, rozhodli se o víře více přemýšlet), těším se, kdy ji prožiji znovu.

Za nejlepší způsob přípravy na rozhovory s lidmi považuji osobní ztišení s Bohem a studium Bible. To jsou chvíle, kdy ke mně Bůh nejvíce mluví a pročišťuje moje srdce, abych byl připravený i na neplánované rozhovory. Samozřejmě je rovněž důležité cíleně se vzdělávat v konkrétních tématech. K tomu mohou skvěle posloužit například tyto stránky:

http://rozumnavira.cz/
http://www.buh-krestanstvi.cz/

Použitá literatura

Poznámky Radka Smetany, http://www.vosmt.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Všechno, co ti srdce káže,
piš do komentáře ;)